బాంకెట్ హాల్

VSK Garden

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,285 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,542 నుంచి

1 హాలు 250 ppl

+91 84477 4 4957

S-4, Knowledge Park - III, Greater Noida Uttar Pradesh
+91 84477 44957
+91 98104 25519
https://www.facebook.com/vskevents/
http://vskgarden.com/
info@vskgarden.com
బాంకెట్ హాల్