బాంకెట్ హాల్

Surya Palace

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,036 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,230 నుంచి

1 హాలు 500 ppl

+91 96544 4 9868

C1/7 & 1/8, Sector 31, Noida, Uttar Pradesh 201301, India
+91 96544 49868
+91 98996 77249
+91 95822 62495
+91 120 245 0865
https://www.facebook.com/suryapalacenoida/
http://www.suryapalacenoida.com/
info@suryapalacenoida.com
బాంకెట్ హాల్