బాంకెట్ హాల్

Park Ascent Hotel

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,575 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,706 నుంచి

2 హాళ్లు 100, 400 ppl

+91 120 678 0010

Plot No.126, Noida-Khoda Road,, Opp IIM Lucknow-Noida Campus, Sector 62, Makanpur Colony, Sector 62A, Noida, Uttar Pradesh 201309, India
+91 120 678 0010
+91 120 678 0001
+91 120 678 0000
https://www.facebook.com/Park-Ascent-741639645908593/
http://www.parkascenthotels.com/
info@parkascenthotels.com
బాంకెట్ హాల్