వేదిక

Orange Pie

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,188 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,438 నుంచి

1 హాలు 200 ppl

+91 81302 8 8884

A-1, Sector 66, Noida-201301
+91 81302 88884
+91 81302 88887
+91 120 248 4065
+91 120 248 4064
+91 120 248 4063
+91 120 248 4062
fnb@hotelorangepie.com
info@hotelorangepie.com
http://www.hotelorangepie.com/
బాంకెట్ హాల్