వేదిక

Hotel Golf View

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,375 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,500 నుంచి

1 హాలు 100 ppl

+91 120 426 0202

No. 14/1, Sector 37, Noida-201301
+91 120 426 0202
https://www.facebook.com/Hotel-Golf-View-188163967883109/
http://www.hotelgolfview.in/
info@hotelgolfview.in
బాంకెట్ హాల్