బాంకెట్ హాల్

Tivoli Habitat Centre

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,280 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 1,536 నుంచి

3 హాళ్లు 75, 100, 350 ppl

+91 93104 2 4248

R-1, Sector 20, Near City Park, Opposite Alpha II, Greater Noida, Uttar Pradesh 201310, India
+91 93104 24248
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010803691221
http://www.tivolihabitatcentre.com/
habitatcentre@gmail.com
బాంకెట్ హాల్